ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

ОУ“Захари Стоянов“ се включи в изпълнението на дейностите по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта се изпълняваха до 31.12.2023 г.

Целта на проекта бе да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.

 • Допустимите дейности, в които се включи училището са:
  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • По проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Дейност 1 в училището бяха доставени 139 преносими компютри Chromebook, от които 112 за ученици и 27 за учители и едни универсален шкаф за зареждане.

 • Целевите групи, с които училището се включи в проекта по Дейност 2 и Дейност 4 са ученици и родители. По време на изпълнение на проекта се проведе обучение на общо 418 първокласници / през 2021 година – 121 ученици, през 2022 година – 144 ученици, през 2023 година – 153 ученици /за придобиване на умения за работа в електронна среда Google classroom, за да бъдат подпомогнати при обучение в образователната платформа и при търсене на електронно учебно съдържание.

 Picture1Picture2Picture3

Picture4Picture5

Обученията на родителите /през 2021 година – 19 родители и през 2022 година - 6 родители/ бяха насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.
Обучители на сформираните групи от ученици и родители бяха учителите по информационни технологии в училището.

През 2023 година ОУ“Захари Стоянов“, като иновативно училище, се включи в допълнително включената по проекта Дейност : Осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето. Тренингите се проведоха така, че да отговарят на възрастовата специфика, необходимостта, класа на учениците от различните образователни етапи, както и формираха у учениците базови умения за реакции в кризисни ситуации. Разгледани бяха потенциални случаи на тероризъм, на насилие, заплаха при природни бедствия, оказване на първа помощ и др. В тренингите се включиха над 95 процента от учениците в училището. Учениците участваха активно, задаваха въпроси, включваха се в ситуациите и споделиха, че са останали доволни от наученото.

Picture6Picture7

Picture8Picture9

За осъществяване на Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ“Захари Стоянов“ получи финансова подкрепа в размер на 31471.18лева.

 


 

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

    Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

   Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

   ОУ “Захари Стоянов“ се включи в :

  Дейност 6. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). За изпълнение на дейността се сформират два вида клубове по интереси:


 1.    За допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали:

- през учебната 2019/2020 година са сформирани 3 групи: „Млад информатик“, „Компютрите и ние“ и „Дигитални компетентности“

- през учебната 2020/2021 година са сформирани 2 групи: „Компютрите и ние“ и „Дигитална работилница“
- през учебната 2022/2023 година е сформирана 1 група : „Robotics“.

 2. За компютърно моделиране/кодиране:

 –през учебната 2023/2024 година е сформирана 1 група : „Дигитален свят“ 

 

 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“  ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Тематична област

Наименование ИКД

Учител

Клас

1

Математика

Клуб „Приложна математика“

Дoнка Статева

VII

2

Математика

Клуб „Математиката лесна и полезна“

Светлана Тилева

VII

3

Математика

Клуб „Математика за шампиони“

Бистра Димитрова

III

4

Гражданско образование

Клуб „ Емоции“

Станислава Стойчева

II

5

Гражданско образование

Клуб „Патриот“

Цветелина Колева

V

6

Дигитална креативност

Клуб „Журналистика“

Даниела Гаева

V,VI

7

Дигитална креативност

Клуб „Дигитален свят“

Елена. Петрова

IV

8

Технологии

Клуб „Art & Music”

Албена Проданова

I

9

Изкуство и култура

Вокална формация „Фортисимо“

Даниела Костова

V,VI,VII

10

Изкуство и култура

Вокална група „Захарчета“.

Марияна Стоянова

II

11

Изкуство и култура

Спортна формация „Мажоретки“

Свилена Димитрова

V,VI,VII

12

Изкуство и култура

Клуб „Латино танци“

Мария  Лилянова

II,  III

13

Изкуство и култура

Фанфарен оркестър

Георги Миланов

IV, V,VI

14

Екологично образование и
здравословен начин на живот

Клуб „Галактически пътешественици“

Красимира Йорданова

VI

15

Спорт

Клуб „Футбол“

Илиян Николаев

III, IV

16

Спорт

Клуб „Хандбал“

Малин  Николов

V-VII

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

"МОДЕЛ 1:1"

 

Нашето училище ще участва в реализирането на "МОДЕЛ 1:1"  -  съвместната инициатива между общинската дирекция "Образование и младежки дейности", и Центъра за творческо обучение - партньор на ACER за образованието и единствен официален партньор на Google за образованието в България. Проектът се реализира с финансовата помощ на Община Варна и е част от инициативата „Варна – Град на Знанието“.
Връзката https://www.varna.bg/bg/news/2144-evet-uchilishta-vav-Varna-zapochvat-rabota-s-Chromebook предоставя информация за инициативата на официалната страница на Община Варна.
Модел 1:1 предвижда за всеки ученик и учител участващи в проекта свое електронно устройство Chromebook и свързан към него персонален профил. Учениците ще използват устройствата в училище и в къщи.
В иновативното обучение ще се включи една паралелка от Vа клас. Учителите преподаващи в паралелката ще преминат сертифициране по международната програма Google Certifeid Editor.

 

Извънкласните дейности в ОУ „Захари Стоянов“
за учебната 2020/2021 година

Наименование ИКД

Ръководител

Клас

1

Клуб „Полезна математика“

С. Тилева

V

2

Клуб „Приложна математика“

Д. Статева

VII а,б

3

Клуб „Математика за всеки“

Д. Иванов

VI

4

Клуб „Приложна математика“

Д. Иванова

VII в, г, д

5

Клуб „Млад еколог“

Н.Господинова

V, VI

6

Клуб „Дигитални науки“

Б. Момчилова

IVб

7

Клуб „Журналистика“

Д. Гаева

V

8

Клуб „Патриот“

Ц. Колева

V

9

Музикална формация „Фортисимо“

Д. Костова

III,V,VI

10

Музикална формация „Захарчета“

М. Стоянова

I - IV

11

Клуб „Art & Music”

А. Проданова

I

12

Спортна формация „Футбол“

Веселинов

II - III

13

Спортна формация „Мажоретки“

С. Димитрова

IV - VI

 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

През учебната 2019/2020г. ОУ“Захари Стоянов“ се включи в Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“  по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, който се  финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

Формирани са три клуба :

Дигитални компетентности    с ръководител Д.Иванова                   

Компютърен свят с ръководител К.Калва  

Млад информатик с ръководител Г.Тодоров

Линк към проекта : https://oud.mon.bg

Материали изработени от учениците: https://padlet.com/dobi_ivanova/sht5d5vrxafx8p1l

Клип изработен със съдействието на ученици от клуб "Млад информатик" с ръководител Г.Тодоров: ТУК

Клип изработен със съдействието на ученици от клуб "Компютърен свят" с ръководител К.Калва: ТУК

Традиционно ученици и учители работят заедно с ентусиазъм по много проекти, в които участват с желание и амбиция, прилагат уменията, опита и потенциала си, учат се взаимно и представят достойно училището.

Работа по програми и проекти на МОН:

 • По национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” - мярка „Без свободен час” от модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

Приключени проекти:

 1. По национална програма „Училището – територия на ученика-подкрепа на целодневното обучение за учениците от начален етап“
 2. Проект по Постановление 129 на МС за развитие на физическото възпитание и спорта
 3. Проект за подобряване условията за отдих и спорт в училищните дворове – Община Варна
 4. Здравословно хранене чрез регионална кухня – международен проект по програма Коменски
 5. Ателие в училище – по програма на Община Варна
 6. Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – по програма на Министерство на културата
 7. Тенис в училище – по програма на международна федерация по тенис
 8. Варна – моят древен и млад град – по програма на Община Варна
 9. Клуб на знаещите – кога, къде и как да сигнализираме при екологичен проблем? – като партньор на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие
 10. Еко-граждани на обединена Европа
 11. Проект „УСПЕХ“

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2024 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе