ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 2021 – 2022 г.

Приемът на деца в общинските детски градини и в ПГ на училищата на територията
на Община Варна се осъществява в Система за електронно централизирано класиране  

https://dg.is-vn.bg/pg 

В Системата за електронно централизирано класиране на Община Варна са
публикувани правила за прием и нормативна уредба, график на дайностите за прием в
подготвителни групи в общинските училища и указания за ползване на системата.

НАРЕДБА       за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна

Училищен план – прием в подготвителна група за 2020 – 2021 г. :
Една група с 23 деца – шестгодишни, съгласно максималния норматив за броя на
децата в групите от приложение№ 7 към чл.59 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищно образование.
Всички нормативни документи, районите за обхват и графици за прием в ПГ, са
качени в официалния сайт на Община Варна, https://varna.bg в рубриката „Прием в
детски заведения“, https://dg.is-vn.bg/


 

 

 

ГРАФИК

На дейностите по прием на ученици в Подготвителна група за учебната 2019/2020 година

В случай, че постъпилите заявления в определените срокове са повече от свободните места да се прилагат следните критерии за подбор:

1. Деца, навършили 6 години и подлежащи на задължително обучение – 50 точки;

2. Деца, живеещи в близост до ОУ „Захари Стоянов“ по настоящ адрес на родителите/ настойниците:

3. Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 50 точки;


СЪОБЩЕНИЕ

ОУ ,,Захари Стоянов“, гр. Варна обявява 3 (три) свободни места в подготвителна група

на полудневна организация на учебния ден за 2018 / 2019 учебна година.

Подаване на заявления за записване от 04.09.2018г до 10.09.2018 г.


 

Учебна 2018/2019