ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ”

гр. Варна, кв. „Чайка”, тел. 052/ 301-897,   http://www.ou-zaharistoyanov.com

СВОБОДНИ  МЕСТА  В   V КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

КЛАС

СВОБОДНИ  МЕСТА

V a  клас

1

V б  клас

2

V в клас

1

V г  клас

3

V д клас

1

 

 

 

            Подаване на заявления: от 18.06.2020 г. до 02.07.2020 г. в канцеларията на училището.

Необходими документи за записването – удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал.

 

ГРАФИК

На дейностите по прием на ученици в пети клас за учебната 2019/2020 година

Първо класиране:

Второ класиране:

Трето класиране:

Родителите, подали заявления за приемане след определения в графика срок, подават документи за записване в училището при наличие на свободни места.

В случай, че постъпилите заявления в определените срокове са повече от свободните места да се прилагат следните критерии за подбор:

1. Ученици, живеещи в близост до ОУ „Захари Стоянов“ по настоящ адрес на родителите/ настойниците и/или най-краткото време за достигане до училище:

2. Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 50 точки;

Родителите подават заявления в канцеларията на училището.