Вие сте тук:Съобщения

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

            На основание протокол с вх. № 1001 – 69/18.11.2020 г. от заседание на областен кризисен щаб – Варна и заповеди № РД06 – 1528/19.11.2020 г. и № РД06 – 1529/19.11.2020 г. на началника на РУО – Варна, в ОУ „Захари Стоянов“ гр. Варна е създадена следната организация на учебния процес:

  1. За учениците от VI и VII клас ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда при досегашното седмично разписание и график на часовете за периода от 23.11.2020 г. до 27.11.2020 г. включително.
  2. За учениците от I до V клас обучението ще се провежда присъствено при досегашното седмично разписание и график на часовете за периода от 23.11.2020 г. до 27.11.2020 г. включително.

 

 

 

На основание Протокол от заседание на областен кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID – 19 на територията на област Варна в ОУ „Захари Стоянов“ гр. Варна от 16.11.2020 г. е създадена следната организация за обучение:

            I смяна – I а, б, в, г, д клас;   II а, б, в  клас;  ЦОУД  II  г,  д ;   III а,б, в, г, д  клас;   IV а, б, в, г, д  клас; V а, б, в, г, д  клас;  VI а, б, в, г клас;  VII а, б, в, г, д   клас

Учениците от  I а, б, в, г, д клас; II а, б, в клас; III а,б,  г, д  клас; IV а, б, в, г, д клас; V а, б, в, г, д  клас учат присъствено в определените им класни стаи.

Учениците от ЦОУД  II  г,  д  ще провеждат учебни занятия в сградата на училището в класни стаи 205 и 206.

Начало на учебните занятия за първа смяна: 8.00 часа

Учениците от  I а, б, в, г, д клас и II а, б, в клас продължават обучението си при досегашния график на часовете.

Учениците от  III а, б,  г, д  клас;  IV а, б, в, г, д клас;  V а, б, в, г, д  клас ще провеждат занятия при следния график:

1 час: 8.00 – 8.40 часа

2 час: 8.50 – 9.30 часа

3 час: 9.40 – 10.20 часа

4 час: 10.40 – 11.20 часа

5 час: 11.30 – 12.10 часа

6 час: 12.20 – 13.00 часа

7 час: 13.10 – 13.50 часа

Учениците от III в  клас ще се обучават дистанционно до 18.11.2020 г. включително с график:

1 час : 8,00 ч. – 8,20 ч.

2 час: 8,50 ч. – 9,10 ч.

3 час: 9,50 ч. – 10,10 ч.

4 час: 10,40 ч.- 11.00 ч.

5 час: 11,30 ч. – 11,50 ч.

6 час: 12,20 ч. – 12,40 ч.

От 19.11.2020 г. III в  клас преминава на присъствено обучение.

Учениците от  VI а, б, в, г и  VII а, б, в, г, д клас провеждат учебни занятия от разстояние в електронна среда  до 22.11.2020 г. синхронно в Google classroom с 30 минутни часове при следния график:

1 час: 8.00 – 8.30 часа

2 час: 8.50 – 9.20 часа

3 час: 9.40 – 10.10 часа

4 час: 10.40 – 11.10 часа

5 час: 11.30 – 12.00 часа

6 час: 12.20 – 12.50 часа

7 час: 13.10 – 13.40 часа

II смяна – II г, д   клас;   ЦОУД  II  а,  в

 

Учениците от ЦОУД  II  а,  в  ще провеждат учебни занятия в сградата на училището в класни стаи 205 и 206.

Учебните часове ще се провеждат при следния график:

1 час : 12,30 ч. – 13,05 ч.

2 час: 13,15 ч. – 13,50 ч.

3 час: 14,10 ч. – 14,45 ч.

4 час: 14,55 ч. – 15,30 ч.

5 час: 15,40 ч. – 16,15 ч.

Направени са промени в седмичното разписание на паралелките, които ще бъдат отразени в електронния дневник и в Google classroom.

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

  1. По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  2. По желание на родител или ученик -  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние
  3. От тук може да изтеглите -  Декларация
  4. От тук може да изтеглите - Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние

 

 

 

 Промяна на организацията на учебния ден, считано от 03.10.2020 г

Във връзка със заповед № РД 01 – 626/ 27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването за преустановяването на учебните занятия за учениците от гимназиален етап на образование и продължаване на присъственото обучение за учениците от начален и прогимназиален етап, с цел ограничаване на взаимодействието между учениците, в ОУ „Захари Стоянов“ ще бъде променена организацията на учебния ден, считано от 03.10.2020 г. до отменяне на заповедта на министъра на здравеопазването.

За недопускане на струпване на ученици  във втора смяна, учебните занятия от 03.11.2020 г. ще бъдат при следните смени:

I смяна – I а, б, в, г, д клас; II а, б, в клас; III б, в, г, д  клас и IV б, в, г, д клас

Начало на учебните занятия за I и II клас – 8.00 часа; за III и IV клас – 7.45 часа при утвърденото от РЗИ – Варна седмично разписание в определените за паралелките класни  стаи.

II смяна – II г, д  клас; III а клас; IV а  клас; V а, б, в, г, д клас; VI а, б, в, г, д клас  и VII а, б, в, г, д клас.

            Начало на учебните занятия за II г, д  клас; III а клас; IV а  клас – 13.45 часа; за V - VII клас – 13.30 часа при утвърденото от РЗИ – Варна седмично разписание в определените за паралелките класни  стаи. Учениците от VI а  клас ще провеждат учебни занятия в стая 215, а тези от VI б  клас – в стая 306.

Влизането в сградата на училището ще се извършва при досегашния пропускателен режим.

____________________________________________________________________________________________________

 

Магазинът за ученически униформи "BONITA" е с променен адрес: ТУК

___________________________________________________________________________________________________________________

- Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка ТУК

- ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 учебна 2020/2021 година ТУК

- Информация за  КОРОНАВИРУС можете да намерете в страницата на училището ТУК

-  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19  ТУК

Актуално

20 Ное 2020
04 Окт 2020
08 Юни 2020
14 Апр 2020

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2020 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн "Уебнотайз" ООД Варна
Горе